กิจกรรม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุอำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุอำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย  นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ (ภรรยา), สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้สูงอายุ ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าในตนเอง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตาก้อง  อ.เมือง จ.นครปฐม

สอบถาม