กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่2)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, ปลัด อปท., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะทำงานติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 6 สาย ดังนี้

อำเภอบางเลน
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองคูเมือง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5, 11 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 9, 12, 14 ตำบล บางปลา เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา, ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

อำเภอเมืองนครปฐม
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0059 ทัพหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง เชื่อมต่อ บ้านห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อำเภอดอนตูม
5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่ามเชื่อมต่อหมู่ที่ 1, 4, 5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม, ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

อำเภอนครชัยศรี
6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองทางหลวงหมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อตำบลท่ากระชับ, ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 


ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน และเป็นการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

สอบถาม