กิจกรรม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน
สอบถาม