กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม