กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความร่วมมือการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การให้บริการทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่ภาคชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ
สอบถาม