กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน จำนวน 51 แห่ง
สอบถาม