กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณอุดหนุน ให้แก่ สำนักงานจังหวัดนครปฐม เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี ของพระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธี และกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สอบถาม