กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2566
สอบถาม