กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. อบจ.นครปฐม จัดทำโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ จังหวัดนครปฐม ณ ศาลแม่ย่าส้มเช้า ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. อบจ.นครปฐม จัดทำโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ จังหวัดนครปฐม ณ ศาลแม่ย่าส้มเช้า ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เนื่องด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, สมาชิกสภา อบจ., ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่, อสม. ในพื้นที่, เจ้าหน้าที่ อบจ., นักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม และโรงเรียนหนองปากโลง
โดยได้ร่วมกันลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากยุงร้าย และได้แจกจากทรายอะเบทเพื่อไว้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้พ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก
สอบถาม