กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ "ลดฝุ่น PM 2.5"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการ "ลดฝุ่่น PM2.5 " เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตลอดจนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

สอบถาม