กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม