กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา และพัฒนาคลอง ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา และพัฒนาคลอง ตามโครงการการรณรงค์สร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สอบถาม