กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โดมกิจกรรม อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม
สอบถาม