กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ของกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ของกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม  ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สอบถาม