กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และวันอนุรักษ์มรดกไทย 
ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สอบถาม