กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์  
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณเรือนพระกรรติเกษะ  พระราชวังสนามจันทร์
สอบถาม