กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562  ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม