กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
อบจ.นครปฐมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม