กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม