กิจกรรม
ประมวลภาพการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (COVID - 19)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 2019 (COVID – 19) โดยมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จำนวน 6,500 ชิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จำนวน 1,000 ชิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1,000 ชิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จำนวน 1,224 ชิ้น
สอบถาม