กิจกรรม
23.07.2020 การประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองกิจการสภา อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม