กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอ
สอบถาม