กิจกรรม
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  อบจ.นครปฐม จัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มริ่นภายในสำนักงาน
สอบถาม