กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายก อปท. ปลัด อปท. เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท. ที่มีผลงานดีเด่นตามโครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย อบจ.นครปฐม ได้รับเกียรติบัตรด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการ "เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม"
สอบถาม