กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อบจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบจ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น อบจ.นครปฐม
สอบถาม