กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.นครปฐมเพื่อให้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานที่ีมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดนครปฐม สร้างความผาสุก และคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยมีนโยบายการบริหารงานด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสังคม 2.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 4.ด้านเศรษฐกิจ 5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 6.ด้านการบริการสาธารณะ

สอบถาม