กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาร่างแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 25 โครงการ
สอบถาม