กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี (Creative City of Music)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี (Creative City of Music) โดยภายในงานมีการแถลงข่าวจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  3. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 4. อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5. นายพิชิต วีรังคบุตร ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากนั้น หน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรีของ UNESCO
 

สอบถาม