กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ.นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ.นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ 5 คณะ ที่ประชุมได้เสนอสมาชิก ดังนี้

*** คณะกรรมการพัฒนา อบจ.***
1. นายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ส.อบจ. เขต 3 อ.บางเลน
2. นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร 
ส.อบจ. เขต 3 อ.กำแพงแสน
3. นายอภินพ วิภากูล 
ส.อบจ. เขต 9 อ.เมืองนครปฐม

***คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.***
1. นายจักรกฤษณ์ สงประชา 
ส.อบจ. เขต 5 อ.สามพราน
2. นายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์ 
ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองนครปฐม
3. นายเอกรินทร์ เขียวคำรพ 
ส.อบจ. เขต 1 อ.พุทธมณฑล

***คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด***
1. นายอภินันท์ ศิริรังษี 
 ส.อบจ. เขต 8 อ.เมืองนครปฐม
2. นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข 
 ส.อบจ. เขต 2 อ.กำแพงแสน
3. นายชรินทร์ ศริศิริวัฒน์ 
ส.อบจ. เขต 1 อ.กำแพงแสนฃ
4. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ 
ส.อบจ. เขต 1 อ.ดอนตูม
5. นายธเนศ โชครัศมีศิริ 
ส.อบจ. เขต 7 อ.เมืองนครปฐม

***คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.***
นายชัชวาล บุญอำไพ 
ส.อบจ. เขต 2 อ.นครชัยศรี

***คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.***
1. 
นายวิชาญ พรหมเอียด ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองนครปฐม
2. นางสาวศวิตา จำเล 
ส.อบจ. เขต 4 อ.กำแพงแสน

สอบถาม