กิจกรรม
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐมร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอบางเลน

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ อบจ.นครปฐม โดยการนำของนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ ส.อบจ. เขตอำเภอบางเลน ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สสจ.นครปฐม สสอ.บางเลน นายอำเภอบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในเขตอำเภอบางเลน ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cohort Ward) และสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการควบคุมดูแลผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกล่าว โดย หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cohort Ward) ณ โรงพยาบาลบางเลน เป็นเงินจำนวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท และสถานที่กักกันในระดับพื้นที่อำเภอบางเลน (LQ) ณ โรงแรมแกรนด์วิลล์ อ.บางเลน เป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๙,๙๒๕ บาท

สอบถาม