กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชน โดยการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine)
          วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้จัดประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชน โดยการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine) ณ ห้องประชุม ชั้น 3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., ผอ.รพ.นครปฐม นายแพทย์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่ง นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลประจำอำเภอ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย โดยยังคงได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
      ในการนี้ อบจ.นครปฐม จะดำเนินโครงการร่วมกับ รพ.นครปฐม รพ.ประจำอำเภอ และ รพ.สต.          ในจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine)  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการให้บริการด้านการรักษาแก่ประชาชน โดยสามารถปรึกษากับแพทย์ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดูตารางนัดพบแพทย์ ทำการนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจรักษาได้ผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงการแจ้งผลข้อมูลการตรวจเบื้องต้น เช่น ผลการตรวจเลือด และการจ่ายยา – รับยา หรือสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผ่านทาง รพ.สต. ในท้องถิ่นที่ใกล้บ้านพักอาศัย
          นอกจากนี้ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมในเรื่องของการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เพื่อสามารถแนะนำวิธีการลงทะเบียนให้แก่ ประชาชน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการลงข้อมูลด้วยตนเอง และควรเพิ่มเติมเรื่องการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ขอความช่วยเหลือที่พักอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง โดยในรอบแรก อบจ.นครปฐม จะสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine) ให้ประชาชนภายในจังหวัดนครปฐมมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้ หากโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าประการใด ทาง อบจ.นครปฐม จะได้ประสานขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถาม