กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้แทนจากเทศบาลในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
สอบถาม