กิจกรรม
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม (แห่งที่ 4)
เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นเงินจำนวน 1,292,250 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลห้วยพลู
สอบถาม