กิจกรรม
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม