ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยไม่มีระบบป้องกันมลพิษ

2020-04-08 - เวลา 21:45:55
ในซอยหมู่บ้านบุญนภา ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม มีบ้านที่มีกิจกรรมพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตชุมชนหนาแน่น โดยไม่มีระบบป้องกันมลภาวะ Solvent มีกลิ่นสี ทินเนอร์ในหมู่บ้านที่เป็นชุมชน โปรดแนะนำวิธีการพ่น หรือประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอนามัย หรือโปรดประสานงานหน่วยงานที่แนะนำให้ความรู้
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2020-04-21 - เวลา 16:11:02
ตามที่ท่านได้ร้องเรียน กรณีดังกล่าวนี้ เป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของ อบต.คลองใหม่ จึงขอให้ท่านติดต่อไปยัง อบต.คลองใหม่ เบอร์โทร 034-980131 
สอบถาม