กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 1 พ.ศ.2554