ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
 
พระราชบัญญัติกฏหมาย อปท.
 
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
 
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
พรบ. จดหมายเหตุแห่งชาติ
พรบ. จดหมายเหตุแห่งชาติ
 
พรบ. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
พรบ. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
 
พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
 
พรบ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
พรบ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
 
พรบ บำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น ฉ.8
พรบ บำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น ฉ.8
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 1 พ.ศ.2554
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 1 พ.ศ.2554
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 พ.ศ.2554
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 พ.ศ.2554
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
 
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 13 ม.ค. 2548
 
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
14
ผู้เข้าชมวันนี้
564
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10842
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1021520
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม