กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550