กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ