กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์