กิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางเลน ณ อบต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2561 - 2565)
อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณ จำนวน  ๒,๑๗๒,๒๐๐ บาท  เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) จังหวัดนครปฐม แห่งที่​ ๒ และมอบเงินงบประมาณจำนวน​ ๗,๖๔๕, ๐๐๐ บาท​ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์​ ได้แก่​ เครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง​ จำนวน​ ๑๐ เครื่อง​ และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า​ ๓mA จำนวน​ ๑ เครื่อง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18
สอบถาม