กิจกรรม
อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม  ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  อบจ.นครปฐม จัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มริ่นภายในสำนักงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17
สอบถาม