กิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  อบจ.นครปฐม จัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มริ่นภายในสำนักงาน
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ อบจ.นครปฐม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการของ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
วันเสาร์ที่​ 3 ตุลาคม​ 2563​ อบจ.​นครปฐม​ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ​ ท่านสุรศักดิ์​ เจริญศิริโชติ​ ที่มาดำรงตำแหน่ง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​  และท่านวราภรณ์​ เจริญศิริโชติ​ ที่มาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม และได้มอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ นางจันทอง น้ำทับทิมทอง
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในบริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมารับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.ลานตากฟ้า ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในชุมชนบริเวณตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.นครปฐม เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อบจ.นครปฐม ตลอดจนติดตามปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ อบต.สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 
 
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม จำนวน 170 ท่าน

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม
วันที่ 14 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ จำนวน 11 ราย 
วันที่ 8 และ 11 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธรรมศาลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลธรรมศาลา จำนวน 14 ราย 

       วันศุกร์ที่ 11กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week  โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม
วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ  ห้องประชุมชั้น  3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้เข้มแข็ง ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสงบสุข
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม และบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ วัดบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น  อบจ.นครปฐม เพื่อติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.นครปฐม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ต่อคณะกรรมกาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทน ราษฎร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3  อบจ.นครปฐม

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 
 
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำในชุมชนต่อไป ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยปลัด อบจ., รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม, ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด
อบจ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จัดโครงการ สานฝัน ปันงาน สู่การสร้างอาชีพผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

   วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีศาลากองอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

 
 
    วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14
สอบถาม