โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์  : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ติดต่อ 0-3496-0806

 
นายอรรคเรศร์ ไอศูรย์อังกูร : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายอรรคเรศร์ ไอศูรย์อังกูร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ติดต่อ 0-3496-0804
นางสาววิศนีย์ สันโดษ  : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาววิศนีย์ สันโดษ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
.
นางสาวจิราวดี  ละม่อม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาวจิราวดี ละม่อม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 นายณฐพล ไทรไกรกระ : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายณฐพล ไทรไกรกระ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
.
นายทองดี มิ่งขวัญ : ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายทองดี มิ่งขวัญ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม