โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
 
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นางสาวธนกร เฮ็งฮะสุน : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวธนกร เฮ็งฮะสุน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวจิตราพัชร ตันติชุติ  : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวจิตราพัชร ตันติชุติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม  : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นหทัย โพธิ์ชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ