โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายฐานกิต  กลิ่นถนอม : เขต ๑
นายฐานกิต กลิ่นถนอม
เขต ๑
นายบุญสร้าง  จันทร : เขต ๒
นายบุญสร้าง จันทร
เขต ๒
นายประสาร  นาคคำ : เขต ๓
นายประสาร นาคคำ
เขต ๓
นางทิพวรรณ  หิรัญ : เขต ๔
นางทิพวรรณ หิรัญ
เขต ๔
นายจักรกฤษณ์ สงประชา : เขต ๕
นายจักรกฤษณ์ สงประชา
เขต ๕
นายเกรียงศักดิ์  ชนประชา : เขต ๖
นายเกรียงศักดิ์ ชนประชา
เขต ๖
นายอภิชาติ  มิ่งขวัญ : เขต ๗
นายอภิชาติ มิ่งขวัญ
เขต ๗