โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางนิยม เต่าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางปิยฉัตร เกษรบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจีรพันธ์ ธรรมาภิมุข
ผอ.กองช่าง
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจารุวรรณ วรรณา
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวชนากานต์ ดวงธนู
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
สอบถาม