โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์  : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางนิยม เต่าทอง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางนิยม เต่าทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางแสงเดือน หลักแดน  : เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางแสงเดือน หลักแดน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอรอุมา  สุธาทรัพย์ : ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางอรอุมา สุธาทรัพย์
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางขนิษฐา อุ่นอ่อน : ผอ.กองคลัง
นางขนิษฐา อุ่นอ่อน
ผอ.กองคลัง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ  : ผอ.กองช่าง
นายนิวัฒน์ อ่ำหนองโพ
ผอ.กองช่าง
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา  : ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางจารุวรรณ วรรณา  : ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางจารุวรรณ วรรณา
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ : ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่