โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นางขนิษฐา อุ่นอ่อน  : ผอ.กองคลัง
นางขนิษฐา อุ่นอ่อน
ผอ.กองคลัง
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล : หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์  : หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางปราณี รามัญอุดม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางปราณี รามัญอุดม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์ : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวจิตลดา สันโดด : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจิตลดา สันโดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล  : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์ : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ชุติกาญจน์ กรแก้ว  : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.ชุติกาญจน์ กรแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์ :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.ณัฐพัชร์ สุขรา : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ณัฐพัชร์ สุขรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอาษา สวัสดี  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอาษา สวัสดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
น.ส.สมพิศ กังละมัย  : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.สมพิศ กังละมัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุณิสา นาคปาน :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุณิสา นาคปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน