โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข
นายชรินทร์  ศรีศิริวัฒน์ : เขต ๑
นายชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์
เขต ๑
นายธนพันธ์  โชคดำรงสุข : เขต ๒
นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข
เขต ๒
นายประดิษฐ์  ศรีสุขจร : เขต ๓
นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร
เขต ๓
นางสาวศวิตา  จำเล : เขต ๔
นางสาวศวิตา จำเล
เขต ๔