โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างผู้บริหาร
สถานสงเคราะห์คนชรา
นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
นางสาวใกล้รุ่ง กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวพินทิพย์ ไขประภาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวฐิติพร งาสว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร สอนงาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวประกายวรรณ ชูแก้ว
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
สอบถาม